K Belgesi
K1 K2 K3 Belgesi ve Tum Yetki Belgeleri
Haberler & Guncel
 
 

23 Ekim 2012 28450 sayı Resmi Gazete

23 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28450

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin

2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Araç tescil belgesinde cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak tescil edilmiş olan araçlarla

tescil amacına uygun olarak yapılan taşımalar.”

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 4  üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (jj) bentleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“e) Birim taşıt: Yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte  çekiciyi veya araç tescil belgesinde  “römork

takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti,

jj) Şehiriçi: Bir şehrin belediye sınırları içinde kalan alanı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, dördüncü fıkrasının (ç) bendi ve onüçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (ç) bendinden sonraki “verilir” ibaresinden sonra gelmek

üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek

ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) A1 Yetki Belgesi: Yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara,

b) A2 Yetki Belgesi: Uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara,

verilir.”

“ç) D4 yetki belgesi: Taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli

ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,”

“(13) R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak

gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) R1 yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

b) R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

verilir.”

“Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) A1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda; yolculuğun başlangıç (kalkış noktası) veya bitiş (varış noktası)

yerinin yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il olması şarttır.”

“(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (ğ) ve (h) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26

ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde belirtilen; (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket edenlere

her bent için Kanunun 26 ncımaddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır. Ancak

Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik kayıtlarında geçerli bir Araç Tesciline İlişkin Geçici Belgesi olan taşıtlar

için; taşıma yapmamaları kaydıyla trafiğe çıkmaları halinde Kanunun 26 ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

belirtilen idari para cezası uygulanmaz.”

MADDE 5  – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç vergi sistemine kayıtlı olmaları,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası, üçüncü fıkrası, beşinci fıkrasının (a) ve

(b) bentleri, altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, sekizinci fıkrası, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki  şekilde

değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“(1) A türü yetki belgeleri için;

a) A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet  özmal otomobil ile

20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

b) A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet  özmal otomobil ile

40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

c) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, taşımacılık faaliyetlerinin yürütüleceği merkez adresinin veya

varsa  şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesis’in bu işe elverişli, sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az 4

yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti ve en az 30 m²’lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir

taşınmaz olması ve yetki belgesi için başvuranların söz konusu taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

ç) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, merkezi adresi ve/veya varsa şubelerinin yer aldığı imarlıyapı/bina/tesis’in bulunduğu ilçe/belde sınırları içerisinde sahip olduğu taşıt sayısının asgari yarısı kadar taşıtın park

edebileceği park alanına veya bu yerin kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

d) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, (c) bendinde belirtilen taşınmazda yürütecekleri taşımacılık

faaliyetinin arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası olmadığına dair büyükşehir belediye sınırları

içerisinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan

alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şarttır. Ancak bir kamu kurum/kuruluşuyla yapılan geçerli bir taşıma hizmet alımı

sözleşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvurusu sırasında sözleşme süresi sonuna kadar bu şart aranmaz.

Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde sözkonusuşartın gereği olan ilgili Ulaşım Koordinasyon

Merkezi (UKOME) veya ilgili il trafik komisyonu kararının Bakanlığa sunulmaması halinde bu kapsamda düzenlenen

yetki belgeleri iptal edilir.

e) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentlerine uygunluğun sağlandığına dair Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğünce

düzenlenmiş denetim tutanağının bulunması şarttır.”

“(3) C Türü yetki belgeleri için;

a) C1 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus

en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.

b) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 11 adet

özmal birim taşıta sahip olması,  özmal  çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile  özmal kamyon cinsi taşıtlarının

azami yüklü ağırlıkları toplamının 440 tondan az olmaması ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine

sahip olmaları şarttır.

c) C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet

özmal birim taşıta sahip olması,  özmal  çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile  özmal kamyon cinsi taşıtlarının

azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine

sahip olmaları şarttır.”

“a) F1 yetki belgesi için başvuranların, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası, il ise 6.000 Türk

Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu

yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir

alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F1 yetki belgesi sahipleri sadece D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle

acentelik sözleşmesi yapabilir.

b) F2 yetki belgesi için başvuranların, 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik

hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller

birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F2

yetki belgesi sahipleri sadece B1, B2, D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.”

“a) G1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları

şarttır. G1 yetki belgesi sahipleri sadece L1, N1, N2, K1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

b) G2 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları

şarttır. G2 yetki belgesi sahipleri sadece C2, L2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

c) G3 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları

şarttır. G3 yetki belgesi sahipleri sadece M2, P1, P2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

ç) G4 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları

şarttır. G4 yetki belgesi sahipleri sadece M3 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.”

“(8) K türü yetki belgeleri için;

a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en

az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal

kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye

veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere

başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki

belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami

yüklü ağırlığı3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiştaşıt/taşıtlarıkaydettirerek yurtiçi

faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için  öngörülen asgari

kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.

b) K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya

taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal

kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması ve 10.000

Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya  şehiriçi

taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı ile

43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75

indirim uygulanır. Bu  şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı3.500

kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiştaşıt/taşıtlarıkaydettirerek yurtiçi  faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için  öngörülen asgari kapasite ve sermaye

şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden

% 75 fark öderler.

c) K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya

taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran

kişilerin yetki belgesi  ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt

belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları

kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler.

ç) K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet

özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet

cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 45 tondan az olmaması ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme

sermayesine sahip olmaları şarttır.

(9) L türü yetki belgeleri için;

a) L1 yetki belgesi için başvuranların;

1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 4 adet özmal birim taşıta sahip olmaları,

özmal  çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile  özmal kamyon ve  özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü

ağırlıkları toplamının 145 tondan az olmaması,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az

1.000 m

2

’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme,

satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği

engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın

kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m

2

’lik kapalı ve/veya açık alana sahip

bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

şarttır.

b) L2 yetki belgesi için başvuranların;

1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 6 adet özmal birim taşıta sahip olmaları,

özmal  çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile  özmal kamyon ve  özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü

ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az

2.000 m

2

’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme,

satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği

engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın

kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m

2

’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz

bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

şarttır.”

“d) D4 yetki belgesi düzenlenebilmesi için;

1) İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan alınacak D4

yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına

dair İl Trafik Komisyonu kararının Bakanlığa sunulması şarttır.

2) Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerin trafik komisyonlarından (bu illerden birinin

veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise ilgili Büyükşehir

Belediyesi/Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi/Merkezleri (UKOME)’nden) alınacak D4 yetki belgesi

düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili

İl Trafik Komisyonu (veya UKOME) kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır.

3) UKOME ve İl Trafik Komisyonu kararlarında düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma

hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasiteleri belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 12 nci ve 13  üncü maddelerde yer alan ve sahip olunması zorunlu/şart olan hususlara ilişkin diğer

belgeler.”

“(2) Yetki belgesi almak için müracaat eden kamu kurum ve kuruluşlarından sadece birinci fıkranın (a), (e) ve

(f) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yetki belgesi yenilemeleri esnasında; yenilenecek yetki belgesi için daha önceden bu Yönetmeliğin 20 nci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri kapsamında verilmiş süreler var ise bu sürelerin kalan kısımları yenilenen yetki belgesi için de

geçerli olur ve yenileme işlemi buna göre gerçekleştirilir.”

MADDE 9  – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki  şekilde

değiştirilmiştir.

“a) 18 inci maddede belirtilen sürelerin aşılmaması ve 78 inci maddeye göre iptal durumuna gelmemiş

olması,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gerçek kişinin ölümü halinde yetki belgesinin veraset yoluyla intikali

MADDE 20 – (1) Gerçek kişinin ölüm tarihinin yetki belgesi geçerlilik süresinin bitim tarihinden önce veya

18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yetki belgesi yenileme süresi içinde gerçekleşmiş olması kaydıyla;

a) Ölen yetki belgesi sahibi gerçek kişinin kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu 1 yıl

içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

b) 1 yıllık süre içinde bildirimde bulunan kanuni mirasçılar, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek

isterlerse, gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere 2 yıl içinde durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara

uygun hale getirmek zorundadırlar.

c) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihi 1 yıllık bildirim süresinin bitim tarihinden önce ise; yetki

belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihi yenilenme süresi bakımından gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 1 yıl

olarak kabul edilir.

ç) Gerçek kişinin  ölüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine

bakılmaksızın yenileme işlemi geçerli yenileme ücreti alınarak gerçekleştirilir.

d) 1 yıllık bildirim süresinin bitim tarihi, 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerden önce bitiyor

ise bu sürelerin kalan kısımları 18 inci madde hükümleri çerçevesinde kullandırılır.

(2) Birinci fıkraya göre faaliyette bulunan kanuni mirasçılar faaliyetleri süresince bu Yönetmeliğin öngördüğü

yükümlülük ve sorumlulukları üstlenmiş sayılırlar.

(3) Birinci fıkrada verilen yetki belgesi yenileme hakkı bu durumdaki kişilere yetki belgesinin geçerlilik

süresinin bitiminden sonra faaliyette bulunma hakkı vermez.”

MADDE 11  – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki  şekilde

değiştirilmiştir.

“c) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi,

yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması

kaydıyla söz konusu tüzel kişi adına düzenlenebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici

maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tüzel kişi için geçerli olmaz. Yetki

belgesinin yeni sahibi tüzel kişi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bu Yönetmelikte

öngörülen şartları sağlar.”

MADDE 12  – Aynı Yönetmeliğin 23  üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan  “60 gün”

ibaresi “90 gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki (13) ve (14) numaralı alt bentler eklenmiş ve dördüncü

fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en az 10 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.”

“13) D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine resmi taşıt veya resmi ticari taşıtlar kaydedilmez.

14) A1 yetki belgesi sahiplerinin bir kamu kurumu/kuruluşu ile yapılmış asgari bir yıllık hizmet sözleşmesi

kapsamında kullanılması gereken taşıt ihtiyacının 20 adetten fazla olması halinde; 20 adetin  üzerindeki taşıtlar için

ikinci alt bentteki sınırlama dikkate alınmaksızın sözleşmede belirtilen sayıyla ve sözleşme süresiyle sınırlı olmak

üzere, taşıt belgelerine taşıt kaydedilebilir.”

“ç) Asgari kapasitenin hesaplanmasında tonaj değerleri belirlenirken sadece motorlu taşıtlar dikkate alınır.

Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami

yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton kabul edilir.”

MADDE 14  – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) ve (ç) bentleri

eklenmiştir.

“c) Birden fazla sahibi bulunan taşıtlar, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine özmal taşıt olarak kaydedilmez. Bu

durumdaki taşıtlar bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yetki belgeleri eki taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt

olarak kaydedilebilir.

ç) Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında; her özmal taşıta karşılık aynı cinsten taşıt/taşıtlar dikkate alınır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşıtlara unvan veya kısa unvan yazdırma zorunluluğu

MADDE 28 – (1) A, B1, B2, C2, C3, D1, D2, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa

unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

(2) Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.

(3) Yetki belgesi sahipleri bir yetki belgesi için birden fazla kısa unvan kullanamazlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan

seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcular ile sürücüler ve bunların yardımcılarının ölümü,

yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumludurlar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri; yolcular ile sürücüler ve bunların yardımcılarına gelebilecek

bedeni zararlar için bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek

zorundadırlar.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 48  – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yolcu taşımalarında; Kanunun 18 inci maddesinde

tanımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa

dayanılarak  çıkarılan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunlu olan

sigortalardır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahiplerinin, birinci fıkraya 1 takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket ettiklerinin tespiti

halinde, ilgili taşıma hattındaki faaliyeti 1 yıl süreyle durdurulur."

MADDE 20  – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (ğ) bentleri aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) 1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet özmal

koltuk için ilave 1 adet,”

“ğ) 1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet özmal

koltuk için ilave 1 adet,”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve % 30’dan fazla indirim

uygulayamazlar. Ancak, tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan izin almak suretiyle yılda bir kez ve 4 ayı

geçmemek  üzere, sefere  çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının % 10’unu aşmayacak sayıdaki koltuk için % 30

indirim sınırlamasına tabi olmaksızın özel indirim uygulayabilirler.”

MADDE 22  – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki  şekilde

değiştirilmiştir.

“c) 18 inci maddenin dördüncü ve 20 nci maddenin üçüncü fıkralarına,”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 77  – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen süre içinde Bakanlığa

verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen yetki belgesi sahiplerinden aynı mahiyetteki bilgi ve belgeler

ikinci kez istenilir. Buna rağmen istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi halinde, yetki belgesi

sahiplerinin yetki belgesi kapsamında izin verilen faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

(2) Birinci fıkraya göre haklarında geçici durdurma işlemi tesis edilen yetki belgesi sahiplerinin, kendilerinden

istenilen bilgi ve belgeleri işlem tarihinden sonra Bakanlığa vermeleri halinde; durdurma işleminin fiilen gerçekleştiği

tarihi takip eden dördüncü günden itibaren faaliyetlerine izin verilir.

(3) 30 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek 1 takvim yılı içinde 3 kez uyarma alan yetki

belgesi sahibinin, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur.

(4) 35 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olarak, hizmet akdi olmadan personel istihdamının 1

takvim yılı içinde 3 kez tespit edilmesi halinde yetki belgesi sahibinin, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün

süreyle geçici olarak durdurulur.

(5) Yetki belgesi sahipleri 43 üncü maddenin ondördüncü fıkrası çerçevesinde mesleki saygınlığını kaybetmiş

kişilerle ilgili gerekli iş ve işlemleri süresi içinde yerine getirmezler ise durumun tespitinden itibaren yetki belgesi

sahiplerinin faaliyetleri; durumlarını 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine uygun hale getirinceye

kadar geçici olarak durdurulur.

(6) 43 üncü maddenin;

a) Onsekizinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden yetki belgesi sahipleri aynı aykırılığı 1

takvim yılı içinde 3 kez yaparlarsa,

b) Yirminci fıkrasına aykırı hareket ederek uyarma alan yetki belgesi sahipleri aynı aykırılığı 1 takvim yılı

içinde 3 kez yaparlarsa,

yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süre ile geçici olarak durdurulur.

(7) 59 uncu maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket ederek uyarma alan yetki belgesi sahipleri aynı aykırılığı

1 takvim yılı içinde 2 kez yaparlarsa, hem taşımacı hem de acentesinin faaliyetleri 10 gün süre ile geçici olarak durdurulur.

(8) Faaliyetleri geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar bu

süre boyunca başka bir yetki belgesine kaydettirilerek çalıştırılamaz.

(9) Geçici durdurma işlemleri, geçici durdurma işleminin ilgili yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip

eden 30 uncu günde yürürlüğe girer.

(10) T türü yetki belgesi sahipleri hakkında bu madde çerçevesinde geçici durdurma işlemi tesis edilmesinin

gerektiği hallerde, söz konusu yetki belgesi sahipleri hakkında geçici durdurma işlemi; 10 günlük geçici durdurma

süresi boyunca 64 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında herhangi bir ücret alınmaksızın faaliyetlerini

sürdürmeleri  şeklinde uygulanır. Terminal işletmecileri tarafından 64  üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

kapsamında ücret alındığının tespit edilmesi halinde, terminal işletmecilerine ücret aldıkları her taşıt için beş yüz Türk

Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.”

MADDE 24  – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin  üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci ve dokuzuncu

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlerin yetki belgeleri iptal edilir.

(4) 22 nci maddenin ikinci ve  üçüncü fıkralarında belirtilen süreler içerisinde bu Yönetmelikte  öngörülen

şartların sağlanamaması halinde yetki belgesi iptal edilir.

(5) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket edenlerin yetki belgeleri iptal

edilir.”

“(8) 77 nci maddenin altıncı fıkrasının (b) bendi  çerçevesinde faaliyetleri bir takvim yılı içerisinde 10 gün

süreyle 1 kez geçici olarak durdurulmuş olan yetki belgesi sahiplerinin aynı takvim yılı içerisinde 2 nci kez

faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının gerekmesi halinde; 2 nci kez geçici faaliyet durdurma işlemi tesis

edilmeden yetki belgeleri doğrudan iptal edilir. Bu şekilde yetki belgesi iptal edilenlere bir yıl geçmedikçe yeni yetki

belgesi verilmez.

(9) Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, yetki belgesi alma şartlarından herhangi birini kaybetmesi ve bu

konuda, bu Yönetmelikte bir süre  öngörülmemiş olması halinde, kaybedilen şartın veya şartların giderilmesi veya

tamamlanması için Bakanlıkça 90 gün beklenir. Bu 90 günlük süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde yetki

belgesi iptal edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 31/12/2014 tarihine kadar aranmaz.”

“(13) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten  önce; tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunmak  üzere A1 yetki

belgesi almış olanlar yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar tarifeli taşımacılık faaliyetlerine mevcut hat,

güzergah ve taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla devam edebilirler. Bu durumda olanların, yetki belgesinin geçerlilik

süresinin bitiminde ise; durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmiş olmaları kaydıyla yetki belgeleri tarifesiz

taşımacılık yapmak üzere yenilenir.

(14) D4 yetki belgesi sahiplerinden bu Yönetmeliğin 60  ıncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine uyma

zorunluluğu 31/12/2015 tarihine kadar aranmaz."

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

11/6/2009 27255

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

1 21/8/2009 27326

2 25/12/2009 27443

3 31/12/2010 27802

4 10/8/2011 28027

5 31/12/2011 28159

 
 
K belgesi K belgesi son basvuru K2 belgesi için gerekli evraklar K belgesi kimler almali alacak K belgesi süre uzatimi K belgesi ücretleri K belgesi süresi K belgesi resmi gazete ve kanun K belgesi nereden alinir K belgesi kiralik araç K belgesi fiyatlari K belgesi leasing- k belgesi finansal kiralama K belgesi nedir K belgesi nasil alinir K belgesi erteleme K belgesinde son durum K belgesi hangi araçlara alinir K belgesi basvuru formu K belgesi son günü K belgesi alma zorunlulugu K belgesi cezalari K belgesi devri-devir islemleri K belgesi soru cevap K belgesi araç ekleme-ilave K belgesi araç düsümü-satisi K belgesi adres degisikligi K belgesi rent a car Kiralik araçlar için k belgesi K2 Belgesi son basvuru K2 Belgesi kimler almali alacak K2 Belgesi süre uzatimi K2 Belgesi ücreti K2 Belgesi süresi K2 Belgesi nereden alinir K2 Belgesi kiralik araç K2 Belgesi fiyatlari K2 Belgesi sorgulama K2 Belgesi nedir K2 Belgesi nasil alinir K2 Belgesi erteleme K2 Belgesinde son durum K2 Belgesi hangi araçlara alinir K2 Belgesi basvuru formu K2 Belgesi son günü K2 Belgesi alma zorunlulugu K2 Belgesi cezalari K2 Belgesi devri K2 Belgesi araç ilave K2 Belgesi araç satisi düsümü K2 Belgesi adres degisikligi K2 Belgesi 2010 K2 Belgesi rent a car K2 Belgesi alma süresi K2 Belgesi hangi araçlara gerekli K2 Belgesi zorunlulugu K2 Belgesi indirim Yildizli K Belgesi Yildizli K1 Belgesi Yildizli K2 Belgesi K Belgesi kiralama
  K Belgesi indirim son 15 gun     K Belgesi hangi araclara gerekli     K3 Yetki belgesi     K3 Belgesi     K1 Belgesi icin gerekli evraklar     K belgesi dilekce ornegi     K Belgesi alma suresi     K Belgesi nedir?     K2 Belgesi icin gerekli evraklar     K1 Yetki belgesi     K Belgesi ucretleri     K Belgesi 2010     K Belgesi tasit karti formu     K Belgesi sure uzatimi     K2 Belgesinin yeni ucreti 2011     K Belgesi rent a car     K Belgesi 2012 ucreti-fiyati     K belgesi kiralik arac     K Belgesinin yeni ucreti 2011     K Belgesi resmi gazete ve kanun     K belgesi resmi gazete 2011     K Belgesinin yeni fiyati 2011     K2 Belgesi % 90 indirim 2011     K1 Belgesi yenileme     K1 Belgesinin yeni fiyati 2011     Yildizli k2 belgesinin yeni ucreti 2011     K Belgelerinin yeni ucreti-ucretleri 2011     K Belgesi hangi araclara alinir     K2 Yetki belgesi     K Belgesi son basvuru     K Belgesi 2011 yili ucretleri     K Belgesi alma sartlari     Hususi yuk nakli k belgesi     K Belgesi kanun yonetmelik     K Belgesi indirim     K belgesi arac ekleme-ilave     K Belgesi nasil alinir ?     K Belgesi sorgulama     K2 Belgesi resmi gazete 2011     K Belgesi adres degisikligi     K Belgesi cezalari     K Belgesi kapsamindaki araclar     K Belgesi iller     Kiralik araclar icin K  belgesi     K Belgesi kiralama     K Belgesi leasing finansal kiralama     K Belgesi fiyatlari     K Belgesi nereden alinir ?     K1 Belgesi yenileme ucreti     K Belgesi alma zorunlulugu     K belgesi  zorunlulugu     K Belgesi yenileme     Yildizli K1 Belgesinin yeni fiyati 2011     K Belgesi gecerlilik suresi      K2 Belgesi dilekce ornegi     K Belgesi basvuru formu     K Belgesi erteleme     Yildizli K2 Belgesi     K Belgesinde son durum     Ticari yuk nakli k belgesi     K2 Belgesi     K2 Belgesi yenileme     K Belgesi basvuru dilekcesi     Ka belgesi     Anasayfa     K2 Belgesinin 2012 fiyati     K Belgesi 2011 yili fiyatlari     Yildizli K Belgesi     Yildizli k2 belgesinin yeni fiyati 2011     Ulastirma Bakanligi K2 Yetki belgesi     K Belgesi doblo kangoo     K Belgesi arac sorgulama     Ulastirma bakanligi Kara ulastirma      K2 Belgesinin yeni fiyati 2011     Yildizli K1 Belgesi     K3 Belgesi icin gerekli evraklar     K2 Belgesi menu     K Belgesi iptali     K Belgesi soru cevap     K belgesi yenileme ucreti     K Belgesi erteleme yok     K Belgelerinin yeni fiyati- fiyatlari 2011     K Belgesi son gunu     K2 Belgesi yenileme ucreti     K Belgesi arac dusumu-satisi     iletisim     K belgesi kimler almali-alacak     K Belgesi icin gerekli evraklar     Site Haritasi     Haberler     K Belgesi suresi     Ka2 belgesi     Yildizli k1 belgesinin yeni ucreti 2011     2010 yili  belge ucretleri     K Belgesi devri-devir islemleri     K1 Belgesi     K Belgesi basvuru formu ornegi     K2 belgesi 2011     K Belgesi % 90 indirim 2011