K Belgesi
K1 K2 K3 Belgesi ve Tum Yetki Belgeleri
Haberler & Guncel
 
 

Ulastirma Bakanligi K2 Yetki belgesi

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

SAYI   : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230- 21                                                                 04/01/2010                       

KONU: KTY’nin Uygulanmasına İlişkin Hususlar

 

 

 

GENELGE

    (2010/KUGM – 05 /GENEL)

 

İlgi:30.12.2009 tarih ve 2010/KUGM- 04/GENEL numaralı Genelge.

 

İlgide kayıtlı Genelgenin (i) bendi uygulamada herhangi bir tereddüde yol açmaması bakımından aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

         “ i- 01.01.2010 ile 30.04.2010 tarihleri arasında 3,5 ton ve daha düşük kamyonetlerle yapılan eşya taşımaları için taşıt sahiplerinden yetki belgesi (K1*- K2*) veya taşıt kartı aranmaması ve bu nedenle para cezası dâhil hiçbir cezai müeyyide uygulanmaması,”

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

 

           

                                                                                             

                                                                                    Binali YILDIRIM

                                                                                                                                Bakan

25 Aralık 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27443

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkranın” ibaresinden sonra gelmek üzere “(c),” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin on beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “A,F,G ve H türleri” ibaresi “A türü” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Ancak” ibaresinden sonra gelmek üzere “D4 yetki belgesi sahipleri ile” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “K türü yetki belgesi sahibi tüzel kişiler 31/12/2009 tarihine” ibaresi “K türü yetki belgesi sahibi tüzel kişiler yetki belgelerinin ilk yenileme tarihine” şeklinde;  beşinci fıkrasında yer alan “24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi” ibaresi “24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi” şeklinde ve on birinci fıkrasında yer alan “31/12/2009” ibaresi “30/9/2010” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının sonlarına “1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise %93 oranında indirim uygulanır.” cümlesi eklenmiştir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

             “(3) B veya D türü yetki belgelerinden ikisine (B1+B2 veya D1+D2) birlikte sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin sadece B2 veya D2 yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite şartı 30/6/2010 tarihine kadar aranmaz.”

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2009

27255

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2009

27326

 

 

 

Şeklinde olup değişen maddeler şu şekildedir;

 

Eski Hali;

 

b) A, F, G ve H türleri ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,

 

Yeni Hali;

 

b) A, türü ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,

 

 

Eski Hali ;

 

F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri,  en fazla 10 adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler. Ancak, Maliye Bakanlığınca onaylı elektronik ortamda bilet düzenleme ve acentelerine düzenlettirme imkanına sahip olan taşımacı yetki belgesi sahipleri bu sayıya dahil edilmez.

Yeni Hali;

 

F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri,  en fazla 10 adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler. Ancak D4 Yetki Belgesi sahipleri ile Maliye Bakanlığınca onaylı elektronik ortamda bilet düzenleme ve acentelerine düzenlettirme imkanına sahip olan taşımacı yetki belgesi sahipleri bu sayıya dahil edilmez.

 

Eski Hali ;

 

25/2/2004 tarihinde ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan faaliyetler için yetki belgesi almak üzere 25/2/2006 tarihine kadar başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenenlerden; K türü yetki belgesi sahibi tüzel kişiler 31/12/2009 tarihine ,diğer yetki belgesi sahipleri ise 31/10/2009 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen hususlara ilişkin noksanlıklarını  tamamlamak zorundadırlar.      

 

Yeni Hali;

 

25/2/2004 tarihinde ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan faaliyetler için yetki belgesi almak üzere 25/2/2006 tarihine kadar başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenenlerden; K türü yetki belgesi sahibi tüzel kişiler yetki belgelerinin ilk yenileme tarihine, diğer yetki belgesi sahipleri ise 31/10/2009 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen hususlara ilişkin noksanlıklarını  tamamlamak zorundadırlar.       

 

Eski Hali;

 

Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi, yurtiçi eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlar için 31/12/2009 tarihine kadar zorunlu değildir.

 

Yeni Hali;

 

Bu Yönetmeliğin “24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi”, yurtiçi eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlar için 31/12/2009 tarihine kadar zorunlu değildir

 

Eski Hali;

F türü yetki belgesi sahipleri durumlarını en geç 31/12/2009 tarihine kadar 8 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine uygun hale getirirler.

Yeni Hali;

 

           F türü yetki belgesi sahipleri durumlarını en geç 30/09/2010 tarihine kadar 8 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine uygun hale getirirler.

 

Eski Hali;

 

(1) Ticari amaçla; kamyonetlerle yapılan iliçi veya şehiriçi eşya taşımaları için 31/12/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır.

(2) Ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; kamyonetlerle yapılan eşya taşımaları için 31/12/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır.

Yeni Hali;

 

(1) Ticari amaçla; kamyonetlerle yapılan iliçi veya şehiriçi eşya taşımaları için 31/12/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır.1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise %93 oranında indirim uygulanır.

(2) Ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; kamyonetlerle yapılan eşya taşımaları için 31/12/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır. 1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise %93 oranında indirim uygulanır.

 
 
K belgesi K belgesi son basvuru K2 belgesi için gerekli evraklar K belgesi kimler almali alacak K belgesi süre uzatimi K belgesi ücretleri K belgesi süresi K belgesi resmi gazete ve kanun K belgesi nereden alinir K belgesi kiralik araç K belgesi fiyatlari K belgesi leasing- k belgesi finansal kiralama K belgesi nedir K belgesi nasil alinir K belgesi erteleme K belgesinde son durum K belgesi hangi araçlara alinir K belgesi basvuru formu K belgesi son günü K belgesi alma zorunlulugu K belgesi cezalari K belgesi devri-devir islemleri K belgesi soru cevap K belgesi araç ekleme-ilave K belgesi araç düsümü-satisi K belgesi adres degisikligi K belgesi rent a car Kiralik araçlar için k belgesi K2 Belgesi son basvuru K2 Belgesi kimler almali alacak K2 Belgesi süre uzatimi K2 Belgesi ücreti K2 Belgesi süresi K2 Belgesi nereden alinir K2 Belgesi kiralik araç K2 Belgesi fiyatlari K2 Belgesi sorgulama K2 Belgesi nedir K2 Belgesi nasil alinir K2 Belgesi erteleme K2 Belgesinde son durum K2 Belgesi hangi araçlara alinir K2 Belgesi basvuru formu K2 Belgesi son günü K2 Belgesi alma zorunlulugu K2 Belgesi cezalari K2 Belgesi devri K2 Belgesi araç ilave K2 Belgesi araç satisi düsümü K2 Belgesi adres degisikligi K2 Belgesi 2010 K2 Belgesi rent a car K2 Belgesi alma süresi K2 Belgesi hangi araçlara gerekli K2 Belgesi zorunlulugu K2 Belgesi indirim Yildizli K Belgesi Yildizli K1 Belgesi Yildizli K2 Belgesi K Belgesi kiralama
  K Belgesi indirim son 15 gun     K Belgesi hangi araclara gerekli     K3 Yetki belgesi     K3 Belgesi     K1 Belgesi icin gerekli evraklar     K belgesi dilekce ornegi     K Belgesi alma suresi     K Belgesi nedir?     K2 Belgesi icin gerekli evraklar     K1 Yetki belgesi     K Belgesi ucretleri     K Belgesi 2010     K Belgesi tasit karti formu     K Belgesi sure uzatimi     K2 Belgesinin yeni ucreti 2011     K Belgesi rent a car     K Belgesi 2012 ucreti-fiyati     K belgesi kiralik arac     K Belgesinin yeni ucreti 2011     K Belgesi resmi gazete ve kanun     K belgesi resmi gazete 2011     K Belgesinin yeni fiyati 2011     K2 Belgesi % 90 indirim 2011     K1 Belgesi yenileme     K1 Belgesinin yeni fiyati 2011     Yildizli k2 belgesinin yeni ucreti 2011     K Belgelerinin yeni ucreti-ucretleri 2011     K Belgesi hangi araclara alinir     K2 Yetki belgesi     K Belgesi son basvuru     K Belgesi 2011 yili ucretleri     K Belgesi alma sartlari     Hususi yuk nakli k belgesi     K Belgesi kanun yonetmelik     K Belgesi indirim     K belgesi arac ekleme-ilave     K Belgesi nasil alinir ?     K Belgesi sorgulama     K2 Belgesi resmi gazete 2011     K Belgesi adres degisikligi     K Belgesi cezalari     K Belgesi kapsamindaki araclar     K Belgesi iller     Kiralik araclar icin K  belgesi     K Belgesi kiralama     K Belgesi leasing finansal kiralama     K Belgesi fiyatlari     K Belgesi nereden alinir ?     K1 Belgesi yenileme ucreti     K Belgesi alma zorunlulugu     K belgesi  zorunlulugu     K Belgesi yenileme     Yildizli K1 Belgesinin yeni fiyati 2011     K Belgesi gecerlilik suresi      K2 Belgesi dilekce ornegi     K Belgesi basvuru formu     K Belgesi erteleme     Yildizli K2 Belgesi     K Belgesinde son durum     Ticari yuk nakli k belgesi     K2 Belgesi     K2 Belgesi yenileme     K Belgesi basvuru dilekcesi     Ka belgesi     Anasayfa     K2 Belgesinin 2012 fiyati     K Belgesi 2011 yili fiyatlari     Yildizli K Belgesi     Yildizli k2 belgesinin yeni fiyati 2011     Ulastirma Bakanligi K2 Yetki belgesi     K Belgesi doblo kangoo     K Belgesi arac sorgulama     Ulastirma bakanligi Kara ulastirma      K2 Belgesinin yeni fiyati 2011     Yildizli K1 Belgesi     K3 Belgesi icin gerekli evraklar     K2 Belgesi menu     K Belgesi iptali     K Belgesi soru cevap     K belgesi yenileme ucreti     K Belgesi erteleme yok     K Belgelerinin yeni fiyati- fiyatlari 2011     K Belgesi son gunu     K2 Belgesi yenileme ucreti     K Belgesi arac dusumu-satisi     iletisim     K belgesi kimler almali-alacak     K Belgesi icin gerekli evraklar     Site Haritasi     Haberler     K Belgesi suresi     Ka2 belgesi     Yildizli k1 belgesinin yeni ucreti 2011     2010 yili  belge ucretleri     K Belgesi devri-devir islemleri     K1 Belgesi     K Belgesi basvuru formu ornegi     K2 belgesi 2011     K Belgesi % 90 indirim 2011